• مازندران، بابل، برج اصناف

تعطیل کردن واحدهای صنفی متخلف

تعطیل کردن واحدهای صنفی متخلف

مطابق قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه‌های صنفی می‌توانند پلمپ و تعطیلی واحدهای صنفی که بدون دریافت پروانه کسب مشغول فعالیت هستند را از نیروی انتظامی درخواست کنند.

همچنین اتحادیه صنفی اجازه دارد که آن دسته از واحدهای صنفی را که بدون مجوز اتحادیه تغییر شغل داده‌اند، تعطیلی آنها را درخواست کند.