• مازندران، بابل، برج اصناف

معرفی اعضا


معرفیاعضا اتحادیه

سید مرتضی اوصیاء
رئیس اتحادیه

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

محمدجعفر قنبرپور
نائب رئیس اول

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

علیرضا علیزاده
نائب رئیس دوم

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

حسین شاربیانی
دبیر

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

حسین بنکدار
خزانه دار

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

جابر اسماعیل پور
عضو هیئت مدیره

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

حمید قانع
عضو هیئت مدیره

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

سید جلال مرتضوی
بازرس هیئت مدیره

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

سید نصراله اوصیاء
مدیر اجرایی

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

5/5
محسن ترحمی
کارمند اداری

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

5/5
مرتضی عشقیان
کارمند اداری

اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بابل

5/5