• مازندران، بابل، برج اصناف

نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی

نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی

اتحادیه صنفی باید کمیسیون‌هایی را جهت رسیدگی به شکایات، حل اختلافات، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی تشکیل دهد و بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی عضو خود نظارت کند. از طرفی اتحادیه‌های صنفی وظیفه دارند شکایات و گزارشاتی را که از سمت مصرف‌کنندگان و بازرسان دریافت شده است، ظرف مدت ده روز بررسی کنند.