• مازندران، بابل، برج اصناف

پروانه کسب المثنی

پروانه کسب المثنی

برای دریافت پروانه کسب المثنی خود ابتدا به سایت نوین اصناف مراجعه نموده و پس از ورود به صفحه خود پس از ثبت درخواست به همراه پرینت درخواست به اتحادیه مراجعه فرمایید.