• مازندران، بابل، برج اصناف

نحوه دریافت استاندارد و اصالت کالا

نحوه دریافت استاندارد و اصالت کالا
 • 20
 • آگوست
 • نحوه دریافت استاندارد و اصالت کالا

  طی بخش نامه ارسال شده از سوی اتاق اصناف شهرستان بابل، اعضای تحت پوشش می توانند جهت بررسی اصالت کالا و صحت استاندارد کد ده رقمی پروانه کالا را ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر